CareAdvantage Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 2022

Impormasyon sa iyong wika

Sa kasalukuyan, naghahandog ng impormasyon sa Tagalog ang aming website sa pamamagitan ng links tungo sa mga materyales at forms (mga sinasagutang papel) na para sa mga miyembro. May makukuhang impormasyon tungkol sa mga benepisyo, mga nasasakop na serbisyo at co-pays (kabahagi sa binabayaran) sa mga materyales na ito. Makakukuha rin kayo ng impormasyon tungkol sa mga doktor, mga klinika at mga parmasiya na maaari ninyong magamit.

Makipag-ugnay sa Amin

Ang aming mga kawani ay nakakapagsalita ng Tagalog. Kung kailangan ninyo ng tulong, tawagan ang Yunit ng CareAdvantage. Tawagan kami para sa mga sumusunod:

  • Mayroon kayong mga katanungan tungkol sa inyong mga benepisyo o co-pays (kabahagi sa binabayaran)
  • Para pumili o magpalit ng inyong doktor (PCP o pangunahing tagabigay ng serbisyo sa pangangalaga)
  • Mayroon kayong reklamo o usapin na may kaugnayan sa isang desisyon tungkol sa pagkakasakop

1-866-880-0606 o 650-616-2174.

Lunes hanggang Linggo, 8:00 a.m. hanggang 8:00 p.m.

Ang mga miyembro na may mga kahinaan sa pandinig at pananalita ay maaaring tumawag sa 1-800-735-2929 (TTY) o i-dial ang 7-1-1 (ang California Relay Service).

HEALTHmatters

Pangmiyembrong newsletter ng HPSM na may mga tip sa malusog na pamumuhay at kung paano masulit ang iyong mga benepisyo. Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa isang partikular na content na maaaring makaapekto sa iyong kalusugan, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong provider ng pangangalagang pangkalusugan.

Ang CareAdvantage Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) ay isang planong pangkalusugan na may kontrata sa parehong Medicare at Medi-Cal upang ipagkaloob ang mga benepisyo ng dalawang programa sa mga taong naka-enroll sa ilalim ng Programa ng MediConnect. Ito ay para sa mga taong may parehong Medicare at Medi-Cal.

Maaaring malapat ang mga limitasyon at copayment (kabahagi sa binabayaran). Para sa karagdagang impormasyon, tawagan ang Yunit ng CareAdvantage o basahin ang Aklat-Gabay ng Miyembro ng CareAdvantage CMC. Maaaring magbago ang mga benepisyo at co-pay (kabahagi sa binabayaran) sa Enero 1 ng bawat taon.

Ang impormasyong ito ay makukuha ninyo ng libre sa ibang mga wika. Tumawag sa 1-866-880-0606. Ang tawag ay libre.

Ang Health Plan of San Mateo (HPSM) ay sumusunod sa naaangkop na mga batas ng Pederal na gobyerno para sa mga karapatang sibil at hindi nagdidiskrimina batay sa lahi, kulay, pinagmulang bansa, edad, kapansanan, o kasarian. Hindi isinasantabi ng HPSM ang mga tao nang dahil sa lahi, kulay, pinagmulang bansa, edad, kapansanan, o kasarian, o iniiba ang pagtrato sa kanila.


CareAdvantage Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) is a health plan that contracts with both Medicare and Medi-Cal to provide benefits of both programs to enrollees. Limitations and restrictions may apply. For more information, call the CareAdvantage Unit or read the CareAdvantage 2022 Member Handbook.

Benefits and co-pays may change on January 1 of each year.

If you speak other languages other than English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-866-880-0606 (TTY: 1-800-735-2929 or dial 7-1-1). ( Download this statement in multiple languages.)

H7885_Web2022 Accepted

Page updated October 1, 2021