Para Sa Mga Miyembro ng Medi-Cal

Sa kasalukuyan, naghahandog ng impormasyon sa Tagalog ang aming website sa pamamagitan ng links tungo sa mga materyales at forms (mga sinasagutang papel) na para sa mga miyembro. May makukuhang impormasyon tungkol sa mga benepisyo, mga nasasakop na serbisyo at co-pays (kabahagi sa binabayaran) sa mga materyales na ito. Makakukuha rin kayo ng impormasyon tungkol sa mga doktor, mga klinika at mga parmasiya na maaari ninyong magamit.

Makipag-ugnay sa Amin

Ang aming mga kawani ay nakakapagsalita ng Tagalog. Kung kailangan ninyo ng tulong, tawagan ang Mga Serbisyo para sa mga Miyembro (Member Services). Tawagan kami para sa mga sumusunod:

  • Mayroon kayong mga katanungan tungkol sa inyong mga benepisyo o co-pays (kabahagi sa binabayaran)
  • Para pumili o magpalit ng inyong doktor (PCP o pangunahing tagabigay ng serbisyo sa pangangalaga)
  • Mayroon kayong reklamo o usapin na may kaugnayan sa isang desisyon tungkol sa pagkakasakop

1-800-750-4776 o 650-616-2133.

Lunes hanggang Biyernes, 8:00 a.m. hanggang 6:00 p.m.

Ang mga miyembro na may mga kahinaan sa pandinig at pananalita ay maaaring tumawag sa 1-800-735-2929 (TTY) o i-dial ang 7-1-1 (ang California Relay Service).

Medi-Cal Listahan ng Mga Sakop na Gamot (Pormularyo)

Gamitin ang form sa paghahanap ng formulary upang maghanap ng sakop na gamot ayon sa generic o brand name, o tingnan ang lahat ng gamot sa loob ng isang grupo.

Forms (Mga Sinasagutang Papel)

HEALTHmatters

Pangmiyembrong newsletter ng HPSM na may mga tip sa malusog na pamumuhay at kung paano masulit ang iyong mga benepisyo. Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa isang partikular na content na maaaring makaapekto sa iyong kalusugan, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong provider ng pangangalagang pangkalusugan.