Para Sa Mga Miyembro

Sa kasalukuyan, naghahandog ng impormasyon sa Tagalog ang aming website sa pamamagitan ng links tungo sa mga materyales at forms (mga sinasagutang papel) na para sa mga miyembro. May makukuhang impormasyon tungkol sa mga benepisyo, mga nasasakop na serbisyo at co-pays (kabahagi sa binabayaran) sa mga materyales na ito. Makakukuha rin kayo ng impormasyon tungkol sa mga doktor, mga klinika at mga parmasiya na maaari ninyong magamit.


Matuto nang higit pa:

CareAdvantage CMC

Medi-Cal


Makipag-ugnay sa Amin

Ang aming mga kawani ay nakakapagsalita ng Tagalog. Kung kailangan ninyo ng tulong, tawagan ang Mga Serbisyo para sa mga Miyembro (Member Services). Tawagan kami para sa mga sumusunod:

  • Mayroon kayong mga katanungan tungkol sa inyong mga benepisyo o co-pays (kabahagi sa binabayaran)
  • Para pumili o magpalit ng inyong doktor (PCP o pangunahing tagabigay ng serbisyo sa pangangalaga)
  • Mayroon kayong reklamo o usapin na may kaugnayan sa isang desisyon tungkol sa pagkakasakop

1-800-750-4776 o 650-616-2133.

Lunes hanggang Linggo, 8:00 a.m. hanggang 6:00 p.m. Biyernes, 9:30 a.m. hanggang 6:00 p.m.

Ang mga miyembro na may mga kahinaan sa pandinig at pananalita ay maaaring tumawag sa 1-800-735-2929 (TTY) o i-dial ang 7-1-1 (ang California Relay Service).